تقریرٌ امین من علمِ الأُصول
38 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دارالشفاء
نام استاد/نام دانشجو : سید جعفر امینی
پایان نامه در مورد مبحثی از مباحث اصول{ پیرامون تخصیص عمومات قرانی} تدوین وتالیف شده است و در همین راستا به تخصیص کتاب با کتاب و با خبر واحد و خبر متواتر نیز پرداخته است وهمین طور به موضوع ناسخ ومنسوخ در قران نیز اشاره شده ودر حد پایان نامه مستند ومشروح مورد بحث وبا نقل اقوال مختلف از قدما ومتاخرین شخص مولف نیز با استنباط به اظهار نظر پرداخته است ودر پایان هر موضوعی نتیجه گیری شده است