خطابات شفاهیه قرآن
30 بازدید
محل ارائه: مدارج علمی
مقطع: سطح 4
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هل الخطابات الشفاهیة کقوله تعالی.یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام {بقره 183} یختص بالحاضر او یعم غیره .من الحاضرین . والغاءبین والمعدومین . به عبارت دیگر آیا در مانحن فیه حاضرین در مجلس خطاب مقصود بالافهام هستند یا مقصودین ومخاطبین اعم است از حاضرین وغائبین که بحث مفصلی در بین علمای اصولی در جریان بوده وهست ............