انتخابات
68 بازدید
تاریخ ارائه : 4/20/2015 10:29:00 AM
موضوع: جامعه شناسی

انتخابات در جمهوری اسلامی پای ثابت حاکمیت *

در طول عمر جمهوری اسلامی . هر ساله حد اقل یکبار انتخابات برگزار  ومستقیم وگاهی با یک واسطه قدرت حاکمیت با اراده مردم جابجا شده است  وبا برسی در نظامهای حاکم در تمام دنیا کمتر مشاهده شده که مستقیم وبا کمال اختیار. وبه دور از زر ویازور  قدرت بوسیله مردم اداره وجابجا شود *

علیرغم این واقعیت  در ایران که جزء لا ینفک دموکراسی  است  جمهوری اسلامی بنا حق متهم به دیکتاتوری وزیاده خواهی شده است  خصوصا از طرف حکومتهای مستبد منطقه که حتی یکبار هم در انها انتخابات حتی نمایشی هم بر گزار نشده .

از اتهامات وغرض ورزی دشمنان وبد خواهان بگزریم انتخابات ایران از  ویژه گیهای خاص جمهوری اسلامی است ودر تحکیم پایه  های نظام اسلامی وحتی در بوجود امدن ان نقش موثر داشته وخواهد داشت.

لیکن چکونگی اجرائ وانگیزه های انتخاب شوندگان وانتخاب کننده گان  وچگونه گی تبلیغات ومبارزه تبلیغاتی وگرایش مردم به به چه نوع سلیقه وگرایش است که انتخابات را همچنان در مسیر صلاح ومصلحت ملت ومملکت پیش ببرد ویا اینکه از همین انتخابات  وبا انتخاب افراد سست عنصر طماع ومتظاهر ودنیا دوست خود خواه  وبدون بصیرت وضعیف در برابر حیله ها وطمع دشمن 

است که میتواند انتخابات را که از مفاخر جمهوری اسلامی است واز نقاط قوت به نقطه ضعف ومایه امید دشمنان تبدیل نماید  واختلافات داخلی را دامن بزند که از همین طریق تا کنون کم ضرر ندیده ایم مملکت ونظام باید بعد از هر انتخا باتی که در کشور برگزار میشود پیشرفت ووحدت  وتامین مصالح مردم را بیشتر تامین نماید  تا تامین منافع قشری وگروهی .

حتی کسانی که به امید منافع شخصی وگروهی وقشری در انتخابات حاضر میشوند چه انتخاب کننده وچه به صورت انتخاب شونده باید بدانند که ضرر این منفعت طلبی دامن خود انهارا نیز خواهد گرفت  وموجب ذلت دنیا واخرت خواهد شد زیرا انقلاب عزیز ملت مسلمان ایران بر اساس منافع قشری وگروهی ایجاد نشده وبا همین پایه نیز پیش نرفته ونخواهد رفت

بلکه انقلاب اسلامی ملت مسلمان ایران بر اساس منافع دنیوی واخروی همه ملت با تمام تنوعش به وجود امده وتا زمانیکه تامین کننده منافع دنیوی واخروی همه ملت بماند خواهد ماند وبالنده تر خواهد شد . واقعا افسوس دارد که این اصل اسلامی ودموکراسی انتخابات

بجای تامین منافع ملی و تحکیم وحدت  ملی با کم بصیرتی بعضی افراد طماع وقشری وبعضا ضعیف النفس با تکیه بر منافع گروهی وبا اتکاء  به فساد مالی وخرج پولهای غیر شفاف وای بسا حرام جلب رای کنند واز مردم شجاع ایران نمایندگی کنند .و

موجب تضعیف قدرت وهمدلی وهم اهنگی دولت وملت شوند  وبرای دشمنان کشور وملت انگیزه وامید ایجاد کنند . سلام ودرود بر همه ازاد مردان وازاده زنانیکه در هرلباسی با در نظر گرفتن منافع ملی در انتخابات حضور پیدا کرده وخواهند کرد .   سید جعفر امینی همدان