راه های مقابله با هجمه فرهنگی دشمن
248 بازدید
تاریخ ارائه : 7/15/2014 12:20:00 AM
موضوع: جامعه شناسی
  • راههای مقابله وخنثی کردن تهاجم فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی :

مقام معظم رهبری از همان اولین سالهای بعد از دفاع مقدس وجانانه ملت ایران، دست دشمنان را خوانده و خبر از تهاجم و شبیخون فرهنگی آنان دادند. چنانچه در یکی از سخنرانی ها فرمودند: «دشمن از راه اشاعة فرهنگ غلط – فرهنگ فساد و فحشاء – سعی می کند جوانهای ما را از ما بگیرد. کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی می کند یک تهاجم فرهنگی بلکه یک شبیخون فرهنگی و یک قتل عام و غارت فرهنگی است»

شاید قبل از اینکه راهای مقابله را بشماریم بهتراباشد راههای تحقق هجمه فرهنگی را بشناسیم تا بتوانیم به مقابله بپردازیم چون لازمه مقابله با هجمه شناخت منافـذ وراههای وقوع وتحقق هجمه است . یعنی هجمه دشمن در خلع واقع نمیشود بلکه موضوع ومحمول وراه دارد ودشمن اغلب راه هجمه را درست میکند ودر ثانی با استفاده وتکیه بر ان راه وزمینه هجمه میکند .

از انجائیکه هجمه فرهنگی یک واقعیت جاری در فضای واقعی زندگی اجتماعی وفردی جامعه ماست پس حتما از جاها ای باید واقع شده وتحقق پیدا کند:

هجمه به اعتقادات وباورهای دینی که نقاط قوت جامعه ماست واز همین نقطه دشمن شکست خورده وبه مقاصد خود نرسیده است : دشمن مهاجم با زرنگی خاص وشیطنت مخصوص بخودش قبل از هرچیز به همون نقاط قوت جامعه شیخون میزند و مبانی وپایه های فرهنگی واعتقادی مردم را به چالش میکشد: از راه ها وموضوعات به شرح زیر

1 با اشاعه دروغ وشایعات بخصوص پیرامون افراد مطرح ومسئول والگو های دینی علی الخصوص در مورد روحانیون که پیشقراول انقلاب هستند ومتاسفانه انجائیکه حتی یک درصد از شایعات ودروغها واقعیت داشته باشه بهترین راه وقوع هجمه موثر برای دشمن است .

2 از راه گرایشها ی مادی افراد جامعه به ویژه مسئولین وسردمد اران که در این مسیر حب نفس لذت جوئی ورفاه زدگی فحشاء وفساد که ریشه اش در هوای نفس هر انسانی است به کمک دشمن میشتابـد واغلب خود دشمن وسوسه میکند که رسوا کند وضربه بزند .

3 از طریق افراط وتفریط های عملی بعضی ها مخصوصا اگر افراط ویا تفریط از افراد شاخص جامعه هم باشد که خوراک خوبی برای حمله وهجمه دشمن است خود خواهی وخود دوستی ها ی افراطی منفعت طلبی وسود جوئی مادی دست اندازی به بیت المال و کشیده شدن افراد به زندگیهای اشرافی وتجمل گرائی .دروغ گوئی وعدم صداقت مسئولین دولتی. نماینده های مجلس .وبه ویژه عدم دقت قضات در مسند قضاوت وصدور احکام خلاف حق وعدم دلسوزی در کشف جرائم و عدم احقاق حق در دعاوی کیفری وحقوقی واطاله رسیدگی به تظلمات و عدم دقت در رسیدگی وخدای ناکرده پارتی بازی در اینگونه موارد. وجانبداریهای سیاسی مادی بدون در نظر گرفتن حق وواقعیت. از آفتها وزمینه های نفوذ وهجمه دشمن است .

4 عدم رعایت شایستگی ها وتعهد وتخصصهای علمی وتجربی در دادن مناصب دولتی وهر منصبی در جامعه وجایگزین شدن رابطه بجای ظابطه در گزینشها وبکار گیری افراد در کرسیهای درسی ودانشگاهی تا بخشداریها وفرمانداریها استانداریها ونصب ائئمه جمعه وجماعت وحتی قبول کاندیداتوری شورای های شهری وروستائی نیز از موارد هجمه دشمن ودلسرد کردن افراد جامعه است اگر ظا بطه مند وعادلانه وبا صداقت نباشد . واز طرفی همین موضوع بدون هجمه دشمن نیز موجب گسترش فساد وبی عدالتی  در جامعه میشود

5 عدم اهتمام صادقانه وعدم دلسوزی مسئولین در اجرای عدالت و عدم اعمال عدالتهای اقتصادی وسیاسی  وقضائی و حقوقی در گستره جامعه . وگسترش شکاف طبقاتی وتبعیضهای نا روا.

6 دادن وعده های غیر قابل تحقق به مردم وفراموش کردن وعده های داده شده از موضاعاتی استکه دشمن برای خود مسیر حمله قرار میدهد وچنین تلقین میکند که مسئولین با تزویر ودروغ میخواهند بر سر قدرت بمانند وعده الکی میدهند ای بسا مثلا یک داوطلب نمایندگی در مجلس در زمانیکه وعده میدهد قصد سوئ ندارد وقصد انجام دارد ولی وعده اش با فکر وبر اورد ودقت نبوده

  • 7عدم توجه مسئولین ودست اندر کاران جامعه به شبهات وسئوالات ومبهمات وهمچنین توقعات نگرانیها وتشویشهای ذهنی که گاهی دشمن به انها دامن زده ودر افکار عمومی جامعه ایجاد میکند از موضوعاتی استکه هجمه فرهنگی وبه دنبال ان هجمه نظامی دشمن را شــد نی مینماید واز همین راه ها هجمه میکند .  نتیجه : اینکه برای مقابله با هجمه دشمن باید با موارد مذکور که اجمالا هفت مورد شمرده مقابله مبارزه کرد والا مقابله با حجمه اتفاق نخواهد افتاد .به امید سلامتی وطول عمر رهبر عزیزمان وموفقیت مسئولین دلسوز ومتعهد ویاری ونصرت خدای تبارک وتعالی در راس دشمن مایوس وهجمه اش بی اثر خواهد شد والسلام سید جعفر امینی همدانی.