براستی چرا؟؟؟
62 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2014 4:46:00 PM
موضوع: تبلیغ

راستی چرا؟؟؟

کسانی پیدا شده  اند داعیه خلافت اسلامی دارند وخودشان را تابع سلف  صالح اسلام میخوانندواز کیان اسلام داعیه  دفاع دارند.

اما براستی چطور این مدعیان دفاع از اسلام کشتن  وسربریدن  وسوزاندن  مظلومانه مسلمانان  اعم از زن و کودک

وپیر و جوان  شیعه وسنی .فارس وعرب  عَلوی وعُمری را دفاع از دین میدانند وبا چه منطقی این نابینایان به ظاهر بینا دفاع از اسلام ومسلمین را در کشورهائی مانند سوریه وعراق ولبنان ضروری تشخیص داده و درجائیکه کیان اسلام ومسلمین توسط صهیونیسم این دشمن دیرینه وکینه توز اسلام مورد هجمه نا جوانمردانه قرار دارد نامی ونشانی وحتی کلامی از این سلفیون جاهل وخبیث ونادان نیست . یا للعجببراستی چرا این مدعیان تبعیت از عشره مبشره همانند اُمِ فاسدشان وسلف منافقاشان که به بصره حمله کردند  به موصل ودمشق حمله میکنند وبا کمال شجاعت وافتخار سر میبرندوغارت میکنند ولی در فلسطین که شب وروز خانه وکاشانه حتی معلولین از مسلمانها را بر سرشان خراب میکنند= حتی بینی یک کافر حربی ویهودی را خون نمیکنند وحتی یک اعلامیه هم نمیدهند : فریاد از این همه تناقض  وتضاد : مسلمان با زره ای ایمان وتعصب وغیرت دینی  برای دفاع از اسلام ومسلمین  امروز     غیر از فلسطین را چگونه ترجیح میدهد هیچ مسلمان صادق وبدون غل وغشی موصل ودمشق را به جای غزه والخلیل   اشتباه نمیگیرد مگر اینکه سر در آبشخور یهود داشته وساخته وپرداخته خود انها باشد . نحنُ ابنا ءُ الدلیل نَمیلُ حیثُ یَمیلُ  ما با دلیل میگوئیم گروه های داعش ونُصره وضُره وبی قاعده: همه وهمه ساخته وپرداخته موساد وسیا و میا است والسلام :